सुचना तथा जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मिति २०७७।११।२१ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ CCF03052021df.pdf 03/05/2021 - 15:02
मिति २०७७।११।१२ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ CCF03052021.pdf 03/05/2021 - 14:57
मिति २०७७/०९/०६ मा निर्णय भएको प्रदेश नं. २, अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई राजस्व बाँडफाँड गरिएका १०१ पालिकाहरुको विवरण ०७७/०७८ CCF02242021.pdf 02/24/2021 - 14:23
Invitation for hiring It Officer for Provincial Treasury Unit ०७७/०७८ Invitation.pdf 02/11/2021 - 11:49
आगामी आ.व. २०७८/०७९ का लागि समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान कार्यक्रमको निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७७/०७८ समपुरक तथा विशे अनुदान माग २०७८।०७९.pdf 02/07/2021 - 15:54
मिति २०७७/१०/१४ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका विशेष र समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष.pdf , सम्पुरक.pdf 01/27/2021 - 13:05
मिति २०७७/९/१४ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका विशेष र समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष २०७७-०९-१४.pdf , समपुरक २०७७-०९-१४.pdf 12/30/2020 - 14:38
आ.व. २०७७/७८ का लागि समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७७/०७८ विशेष_0.pdf , समपुरक_0.pdf 12/01/2020 - 16:33
सूचना (राजश्व असुली सम्बन्धमा) ०७७/०७८ BRW30F7727F1EB3_038209.pdf 10/15/2020 - 11:16
आ.व. २०७७/७८ का लागि समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ समपुरक-विशेष.pdf 10/01/2020 - 11:39
कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ०७७/०७८ सूचना ७७-५-२५.pdf 09/10/2020 - 15:16
सूचनाः विवरण उपलब्ध गराइ दिनु हुन (भौतिक) ०७७/०७८ भौतिक.pdf 09/01/2020 - 15:42
सूचनाः विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (मालपोत कार्यालय) ०७७/०७८ मालपोत.pdf 09/01/2020 - 15:34
सूचनाः विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (यातायात कार्यालय) ०७७/०७८ यातायात.pdf 09/01/2020 - 15:28
सूचनाः कर तथा राजश्व रकम बुझाउने म्याद थप भएको सम्बन्धमा । ०७७/०७८ सूचना.pdf 07/16/2020 - 14:57
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७६/०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2020 - 13:35
कर तथा राजश्व रकम बुझाउने म्याद थप भएको सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_037342.pdf 06/17/2020 - 13:03
सुचना तथा जानकरी पुस्तिका 2076 ०७६/०७७ Suchana tatha Jankari Pustika 2076 (1)_0.pdf 05/31/2020 - 17:17
Annex 076/77 ०७६/०७७ anex.pdf 05/27/2020 - 13:32
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035991.pdf 05/06/2020 - 12:40
आ.व. २०७७/०७८ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन करको वाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035958.pdf 05/01/2020 - 13:40
समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको स्वीकृति सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035914.pdf 04/28/2020 - 13:13
COVID -19 रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भएको बजेट निकासा/रकमान्तर ०७६/०७७ COVID बजेट.docx 04/21/2020 - 17:06
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035814.pdf 04/01/2020 - 16:42
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष(स्थापना र सञ्चालन) नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोष स्थापना नियमावली.pdf 04/01/2020 - 09:37
कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf 04/01/2020 - 08:57
सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf 09/09/2019 - 12:58
व्यय अनुमानको विवरण आ.व. २०७६/७७ ०७६/०७७ redbook.pdf 07/31/2019 - 12:30
आ.व. २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयक ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक_२०७६-७७.pdf 06/19/2019 - 12:59
आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ०७५/०७६ आर्थिक विधेयक२०७६.pdf 06/19/2019 - 12:42
Invitation for Sealed Quotation ०७५/०७६ मोटरसाईकल सूचना.pdf 06/17/2019 - 14:43
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/०७७ ०७५/०७६ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2019 - 14:41
आ. व. २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य ०७६/०७७ बजेट वक्तव्य.pdf 06/16/2019 - 19:44
Notice : Procurement of Supply and Delivery of Vehicles ०७५/०७६ notice_1.pdf 06/07/2019 - 14:50
सूचनाः प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/०२/१० को निर्णय बमोजिम सशर्त अनुदानका संशोधित कार्यक्रमहरु यसैसाथ संलग्न गरी प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । ०७५/०७६ सशर्त अनुदान.pdf 05/29/2019 - 15:17
स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धी रकमको व्यहोरा ०७५/०७६ समानिकरण अनुदान बाँडफाँट.pdf 05/22/2019 - 12:58
सूचनाः विभिन्न अनुदान सम्बन्धमा ०७५/०७६ सूचना१.pdf 03/17/2019 - 11:13
प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण ०७५/०७६ शशर्त अनुदान स्वकृत लिस्ट.pdf 03/15/2019 - 15:35
राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २०७५ ०७४/०७५ राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम.docx 11/02/2018 - 13:11
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७) ०७५/०७६ बोलपत्र.pdf 10/24/2018 - 12:38
बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको ०७५/०७६ 09/16/2018 - 15:17
Invitation for Bids (SUV 2WD Jeep) ०७५/०७६ MoEAP.pdf 09/13/2018 - 17:09
मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान ०७५/०७६ सूचना (मोटर साइकल बोलपत्र).pdf 08/24/2018 - 15:59
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ०७५/०७६ notice-cement.pdf 07/18/2018 - 17:30