मिति २०७७।११।१२ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह)