सूचनाः कर तथा राजश्व रकम बुझाउने म्याद थप भएको सम्बन्धमा ।