COVID -19 रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भएको बजेट निकासा/रकमान्तर