प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण

आर्थिक वर्ष

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५।११।२४ को बैठकबाट स्वीकृत प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण