डाउनलोड

शिर्षक प्रकार दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
Invitation for hiring It Officer for Provincial Treasury Unit जानकारी, बोलपत्र, समाचार Invitation.pdf ०७७/०७८ 02/11/2021 - 11:49
मिति २०७७/९/१४ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका विशेष र समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) जानकारी, योजना, समाचार विशेष २०७७-०९-१४.pdf , समपुरक २०७७-०९-१४.pdf ०७७/०७८ 12/30/2020 - 14:38
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ ऐन, कानून, निर्देशिका प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७.pdf ०७७/०७८ 11/04/2020 - 14:25
विनियोजन ऐन, २०७७ ऐन, निर्देशिका विनियोजन ऐन २०७७.pdf ०७७/०७८ 07/08/2020 - 15:39
आर्थिक ऐन, २०७७ ऐन, निर्देशिका आर्थिक ऐन २०७७.pdf ०७७/०७८ 07/08/2020 - 15:38
बजेट बक्तव्य २०७७-७८ ऐन, निर्देशिका बजेट वक्तव्य ७७-७८_1.pdf ०७६/०७७ 07/08/2020 - 14:15
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७७/७८ जानकारी, प्रकाशन, समाचार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण.pdf ०७६/०७७ 06/17/2020 - 13:35
सुचना तथा जानकरी पुस्तिका 2076 जानकारी, प्रकाशन, समाचार Suchana tatha Jankari Pustika 2076 (1)_0.pdf ०७६/०७७ 05/31/2020 - 17:17
Annex 076/77 जानकारी, बजेट anex.pdf ०७६/०७७ 05/27/2020 - 13:32
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७ ऐन, निर्देशिका, प्रकाशन, समाचार बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७.pdf ०७६/०७७ 05/11/2020 - 17:00
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन, समाचार BRW30F7727F1EB3_035991.pdf ०७६/०७७ 05/06/2020 - 12:40
आ.व. २०७७/०७८ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन करको वाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस सम्बन्धमा जानकारी, निर्णय, परिपत्र, समाचार BRW30F7727F1EB3_035958.pdf ०७६/०७७ 05/01/2020 - 13:40
समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको स्वीकृति सम्बन्धमा जानकारी, प्रकाशन, समाचार BRW30F7727F1EB3_035914.pdf ०७६/०७७ 04/28/2020 - 13:13
COVID -19 रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भएको बजेट निकासा/रकमान्तर जानकारी, प्रकाशन, समाचार COVID बजेट.docx ०७६/०७७ 04/21/2020 - 17:06
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती, समाचार BRW30F7727F1EB3_035814.pdf ०७६/०७७ 04/01/2020 - 16:42
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष(स्थापना र सञ्चालन) नियमावली, २०७६ ऐन, कानून, जानकारी, नियम, प्रकाशन, समाचार कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोष स्थापना नियमावली.pdf ०७६/०७७ 04/01/2020 - 09:37
कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ जानकारी, निर्देशिका, समाचार (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf ०७६/०७७ 04/01/2020 - 08:57
प्रदेश स्तरीय निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०७६ (प्रदेश राजपत्र, भाग-२) ऐन, कानून, निर्देशिका, प्रकाशन आन्तरिक पर्यटन.pdf ०७६/०७७ 12/20/2019 - 15:46
व्यय अनुमानको विवरण आ.व. २०७६/७७ जानकारी, निर्देशिका, समाचार redbook.pdf ०७६/०७७ 07/31/2019 - 12:30
आ.व. २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयक जानकारी, नियम, निर्देशिका, बजेट विनियोजन विधेयक_२०७६-७७.pdf ०७५/०७६ 06/19/2019 - 12:59
आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ऐन, कानून, जानकारी, नियम आर्थिक विधेयक२०७६.pdf ०७५/०७६ 06/19/2019 - 12:42
Invitation for Sealed Quotation जानकारी, बोलपत्र, समाचार मोटरसाईकल सूचना.pdf ०७५/०७६ 06/17/2019 - 14:43
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/०७७ ऐन, जानकारी, नियम, निर्णय, निर्देशिका, नीति, परिपत्र, प्रकाशन अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण.pdf ०७५/०७६ 06/17/2019 - 14:41
आ. व. २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार बजेट वक्तव्य.pdf ०७६/०७७ 06/16/2019 - 19:44
Notice : Procurement of Supply and Delivery of Vehicles जानकारी, बोलपत्र, समाचार notice_1.pdf ०७५/०७६ 06/07/2019 - 14:50
Sealed Quotation For Branded Laptop, Desktop Computer, Printer, Scanner & Fax बोलपत्र Sealed Quotation.pdf ०७५/०७६ 06/07/2019 - 11:31
सूचनाः प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/०२/१० को निर्णय बमोजिम सशर्त अनुदानका संशोधित कार्यक्रमहरु यसैसाथ संलग्न गरी प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । जानकारी, प्रकाशन, समाचार सशर्त अनुदान.pdf ०७५/०७६ 05/29/2019 - 15:17
स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धी रकमको व्यहोरा जानकारी, परिपत्र, योजना समानिकरण अनुदान बाँडफाँट.pdf ०७५/०७६ 05/22/2019 - 12:58
प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ ऐन, कानून, नियम प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि,२०७५.pdf ०७५/०७६ 04/05/2019 - 13:14
प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ ऐन, कानून, नियम प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यविधि,२०७५.pdf ०७५/०७६ 04/05/2019 - 13:12
प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधि २०७५_0.pdf ०७५/०७६ 04/05/2019 - 12:58
प्रदेश खर्चको मापदण्ड निर्देशिका २०७५ निर्देशिका प्रदेश खर्चको मापदण्ड निर्देशिका 2075.pdf ०७५/०७६ 01/06/2019 - 15:33
प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधी, २०७५ ऐन, कानून, निर्देशिका प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधी २०७५.pdf ०७५/०७६ 12/17/2018 - 14:49
वार्षिक कार्यक्रम २०७५/७६ प्रकाशन वार्षिक रिपोर्ट ०७५।०७६.docx ०७५/०७६ 11/27/2018 - 14:25
राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २०७५ जानकारी, प्रकाशन, समाचार राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम.docx ०७४/०७५ 11/02/2018 - 13:11
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ऐन, प्रकाशन प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन,२०७५.pdf ०७४/०७५ 10/31/2018 - 11:56
प्रदेश नं. २ को आ.व. २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ऐन, प्रकाशन २०७५ सालको ऐन न. ०५.pdf ०७४/०७५ 10/31/2018 - 11:51
ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ्ग र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका ढुङ्गा गिटि बालुवा कार्यविधि २०७५.pdf ०७४/०७५ 10/28/2018 - 15:11
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७) जानकारी, बोलपत्र, समाचार बोलपत्र.pdf ०७५/०७६ 10/24/2018 - 12:38
बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको जानकारी, बोलपत्र, समाचार ०७५/०७६ 09/16/2018 - 15:17
Invitation for Bids (SUV 2WD Jeep) जानकारी, बोलपत्र, समाचार MoEAP.pdf ०७५/०७६ 09/13/2018 - 17:09
मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान जानकारी, बोलपत्र, समाचार सूचना (मोटर साइकल बोलपत्र).pdf ०७५/०७६ 08/24/2018 - 15:59
सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना बोलपत्र, समाचार CCF_000032.pdf ०७५/०७६ 08/08/2018 - 15:29
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना जानकारी, निर्णय, परिपत्र notice-cement.pdf ०७५/०७६ 07/18/2018 - 17:30
आर्थिक विधेयक २०७५ ऐन, प्रकाशन, समाचार आर्थिक ऐनको मस्यौदा अन्तिम प्रती.pdf ०७५/०७६ 07/18/2018 - 17:25
विनियोजन विधेयक २०७५-०७६ ऐन, प्रकाशन विनियोजन विधेयक २०७५-०७६.pdf ०७५/०७६ 06/23/2018 - 23:46
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्य प्रकाशन, प्रतिवेदन, बजेट बजेट बक्तव्य ७५-७६.pdf ०७५/०७६ 06/23/2018 - 23:02
प्रदेश राजपत्र अन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यस्थित गर्न बनेको ऐन ऐन, प्रकाशन Aarthik Rajpatra.pdf ०७४/०७५ 04/13/2018 - 09:35